Blog

BITT – ByteLife Infrastruktuuri Täisteenus

Miks see peaks mind huvitama?!

Soovite keskenduda oma äri põhitegevusele
Infrastruktuuriseadmed ja nende haldamine pole teie tegevusala
Keeruline leida vajalikku investeerimismahtu
Pole piisavalt oskusteavet
Sooviks 3nda osapoole arvamust olukorrale
Pole aega pühenduda infrastruktuuri arendusele
Sooviks kasutada parimaid lahendusi turul

Teenuse kirjeldus
Lahenduste ja teenuste pakkumisel lähtume iga kliendi vajadustest ning võimalustest, alljärgnevalt on kujutatud tervet teenuste portfelli. Kliendil on võimalik valida alates seadmete ostust kuni täisteenuslahenduseni, mis hõlmaks kõiki teenused. Samas on võimalikud ka kõik vahepealsed variatsioonid sh hooldusteenused juba olemasolevale lahendusele (st et alati ei pea kaasnema uute seadmete ostmine). Teenuste tsükkel koosneb neljast faasist.


Analüüsi faas
Antud etapis tegeletakse kliendi murede ja soovide analüüsimisega ning võimalike lahenduste väljatöötamisega (nö high-level tasemel), võttes arvesse kliendi hetke olukorda ja tulevikuplaane. Hetke olukord kaardistatakse üldisel tasemel või vajadusel põhjalikumalt, viies läbi vastava auditi (võrgu, turvalisuse, andmemahtude vm ressursi põhiselt). Täisteenuse kaardistuse ja/või auditi tulemusel luuakse High-Level disain lahendusele ning sealjuures ka üldised paigalduseks ja hooldamiseks vajalikud teenused. Teenuseid on võimalik käsitleda ka teistest komponentidest sõltumatult.

Lahenduse faas
Antud etapis töötatakse välja konkreetsed lahendused vastavalt vajadustele (sh analüüsi High-Level disainist tulenevalt). Pannakse paika lahendusega seotud riist- ja tarkvara konfiguratsioonid ning tootjapoolsed garantii- ja hooldustingimused (üldiselt NBD kuni 24x7x4h). Leitakse sobilik finantseerimise võimalus (väljaost, rent, liising, on-demand, pay-as-you-grow). Lisatakse sobilikud konkreetsed teenused paigalduseks ja hoolduseks, mida teostatakse 3. ja 4. etappides. Lahendused ei pea alati sisaldama uue riist- või tarkvara soetamist, kui olemasoleva infrastruktuuriga on võimalik soovitud teenust teostada.

Paigalduse/Juurutamise faas
Täisteenuse puhul teostatakse eelnevalt kokkulepitud tööd ja teenused sh dokumentatsioon ning vajadusel koolitus lahendusele. Paigalduse etapp sisaldab endas erinevaid teenuseid, mis on seotud antud lahenduse tööle panemise ja implementeerimisega. Sisaldab tihti põhjalikku disaini (st low-level) ja dokumentatsiooni ning samuti kaasatakse tööde läbi viimisesse projektijuhid. Paigalduse lõpus teostatakse põhjalikud testimised (sh nende aruandlus) ning vastavalt kliendile peenhäälestus (st fine-tuning). Kõiki mainitud teenuseid saab teostada hoolimata asjaolust, kas lahendus on täisteenusena või mitte.

Opereerimise/Haldamise faas
Antud etapis tegeletakse lahenduste hoolduse ja haldusega. Sõltuvalt kliendist ning lahendusest on võimalikud teenused remote monitooringust kuni on-site tõrkeotsinguni. Tihti on hooldusteenuse osaks ka perioodilised aruandlused ning koosolekud, kus klient saab tagasisidet möödunud perioodist ning ka kooskõlastatakse plaanid järgnevaks perioodiks. Samuti on võimalik teostada planeeritud (kõrg)käideldavuse- ning koormusteste jms. Tihti saab hooldusteenuse käigus alguse uue lahenduse kaardistus (ehk ring algab uuesti).